MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

26 annetust 262.04 / 30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

262.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Toimus LoovHA koostöömudelite väljatöötamise seminar kõikidele kooliga seotud osapooltele

14.12.2017

01.12-ndal toimus loovharidus Eesti moodi XI, seminar "Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda". Koos osalejatega töötasime välja koostöömudelid kooliga seotud osapoolte vahel selleks, et liikuda kooli poole, mis toimib ühtsetel väärtustel ja eemärkidel, mida toetab nii kodu, kui kool – koos ühise kogukonnana. Selgitasime välja koostöö probleemid ja ootused/vajadused. Nt. õpetaja ja õpilase koostöös oodatakse isiklikku suhet ja vastastikust inspireerimist – kõike, mis toetab õpilasi oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel. Keskendusime lahendustele: Näiteks kogukonnana toimima saamiseks väljatöötatud koostöömudel näeb, et koolide juures võiks toimida õpetajate kolleegium, õpilasesindus ja vanematekogud ning juhtorganiks on hoolekogud, mis koosneb õpetajate-, õpilasesinduse- ja vanematekogu esindajatest. Põhjamaades juhivad hoolekogud koole ning Eestis kasutavad sama mudelit waldorf-pedagoogikast lähtuvad koolid. Toimub jätkuv koostöö 2017 suvel MTÜ LoovHA poolt läbiviidud hariduseksperimendis osalenud noortega. Osaleme kujundava hindamise töögrupi- ning Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös. Tutvu seminari ülevaatega ning meie tegemistega altpoolt!

Koostöö seminari ettekannete osas võtsid sõna ja kandsid ette suurepäraseid ettekandeid kogukonna ja koostöö teemadel:

Tiiu Kuurme – ettekanne “kaasolemisrõõm” rääkis muuhulgas elutervet inimest hoidva kogukonna tunnusjoontest ja eeldustest. Ettekannet on võimalik peagi lugeda meie koduleheküljelt.

Viimsi haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus ja Viimsi Kooli abiturient ning Villevere 2017 hariduseksperimnedis “Ideaalne kool” osalenud noor Christin Liis Krass – Viimsi valla ja kooli suurepärasest koostööst.

Aivar Haller analüüsis oma ettekandes, mis on seni takistanud kooli hoolekogudel muutumast sisuliseks juhtorganiks ja kuidas seda viga parandada.

Hermann Kalmus, Pilistvere koguduse vaimulik jagas oma vaateid ja mõtteid kogukonna koostööst; noorsootööst, mida on aastaid teinud – täiskasvanute eeskujust, kooli rollist ning vastutusest. Sellest, mis mõtestab Pilistvere kogukonna koostööd.

Veiko Viigipuu, Villevere kogukonna aktivist, tutvustas Villevere kogukonna tänast olukorda/tegemisi, Laupa põhikooli hoolekogu tööd ning tuleviku nägemusi kogukondade elust maal.

Loovalt Tulevikku kooli asutaja Kristi Laanemäe tutvustas kooli ainulaadsust ja LoovHA liige, TLÜ dotsent Eda Heinla rääkis uuest rollist kooli ja kogukonna koostöös – kooli vanaema ja vanaisa.

Villevere hariduseksperimendis osalenud noor Taavet Borovkov kandis ette väga liigutava essee "MIDA JA MIKS TAHAN KINKIDA EESTILE 100. SÜNNIPÄEVAKS". Lõiguke Taaveti esseest: „Mille nimel me õpime – kas alguses hinnete ja pärast raha nimel? Või annab mulle jõudu ja tekitab huvi miski tõeline, see, mis on tõesti minu oma! Nii minu oma, et süda peksleb rinnus ja nahk on juba nagu kanal, ja suurest elevusest tunned, et hakkadki juba kaagutama. Selline pöörane huvi nagu oli „Minu pere ja muud loomad“ autoril Gerald Durrelil prussakate, ritsikate ja taimede, lindude ja kõikide muude elavate vastu! Tema huvi oli nii üüratu, et ta tõi neid loomakesi salaja koju ja lasi purgist välja, et jälgida nende käitumist. Uskuge mind, selline kirg võib lahvatada väga varases nooruses! Kingin Eesti Vabariigile usalduse, mis lubaks emal ja isal usaldada oma last ja lasta tal leida ja järgida oma kirge nagu hull armunu. Las ta eksib ja kukub, sest ta tõuseb nagunii taas, kui see on tema armastus.“

 Loe Taaveti jt. noorte essesid http://loovharidus.ee/mida-ja-miks-tahan-kinkida-eestile-1…/

Päeva teises pooles töötasime Kerttu Soansi (LoovHA liige, ajutreeneri ja kirjanik), juhendatud grupitöös koostöömudeli kallal - otsisime ja leidsime, mis võiks olla see, mis viib kooli ja kogukonna ühiste eesmärkideni, parima koostööni. Grupitöödes osalesid Villevere 2017 hariduseksperimendis “Ideaalne kool” osalenud noored.

Valmimas on kokkuvõte koostöö mudelitest, mis sündisid seminaril. Peagi jagame neid teiega oma koduleheküljel!

Ülevaade koostööst noortega.

2017 suvel viis LoovHA läbi hariduseksperimendi, mille kohta saate lugeda meie koduleheküljelt:  http://loovharidus.ee/projektid-ja-tegevused-2017/

Eksperimendis osalenud noortega kohtume regulaarselt:

  • Kuulame noori, et olla kursis nende vajaduste ja ettepanekutega. Soovime hoida noorte huvi hariduse vallas tegutseda,  et aidata kaasa uutele haridus valdkonna inimeste juurdekasvule.
  • Oleme valmistunud koolide külastusteks, et teha toimunud hariduseksperimendist esitlusi ning kutsuda üles huvilisi meie armsa ja entiusastliku noorte grupiga liituma, et edasi liikuda ideaalse koolimudeli teemal. Mõned esitlused on juba toimunud.
  • Noored osalesid meie 01.12 toimunud seminaril Loovharidus Eesti moodi XI, "Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda" ning aitasid kaasa koostöö loomise mudelite väljatöötamisele.
  • Koostöös noortega valmistame ette kevad ja sügis 2018 seminare “Ideaalse” koolitunni- ja loovuse teemadel.
  •  Koostöös noortega valmistame ette suvel 2018 toimuvat Hariduseksperimenti 2, mis võimaldab testida “Ideaalse” koolini viivat vaheaasta ideed. Kuni ei ole “Ideaalset” kooli, peame vajalikuks noortele vaheaasta võimaldamist, mille eesmärk on hariduslike-, isiklike arengu vajaduste täitmine, edaspidiseks eluks ettevalmistamine.

 

Teeme koostööd kujundava hindamise töögrupiga. Koostamisel on praktiline käsiraamat kujundavat hindamist praktiseerivate koolide näidetest. Küsige koolidelt julgesti võimalust tulla praktikapäevadele: Aruküla Vaba Waldorfkool,Viimsi Keskkool, Randvere Kool, Peetri Lasteaed-Põhikool, Kiviõli I Keskkool, Pärnu Vaba Kool,
 

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös. Waldorfkoolid ootavad huvilisi koolide juures toimuvatest waldorfpedagoogikat tutvustavatest koolitustest osa võtma. Võtke koolidega julgesti ühendust: http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/asutused/kool

 

Peagi paneme annetuskeskkonnas meie ühendust tutvustavale lehele üles meie 2018 aasta projektid ja tegevused!

 

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi