Vaikuseminutid - toome iga lapse ellu rohkem teadlikkust ja tasakaalu!

Vaikuseminutid - toome iga lapse ellu rohkem teadlikkust ja tasakaalu!

Kuidas su annetus aitab? »

0 annetust 0.00 / 10 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Meie missiooniks on aidata lihtsate tähelepanu ja meelerahu harjutuste abil avaneda kõigi Eesti laste potentsiaalil. Need mõneminutilised tehnikad sobivad nii 4-aastastele, teismelistele kui täiskasvanutele, et tulla välja hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Samal ajal areneb oskus paremini keskenduda ja ennast juhtida.

Laste elu on varasemaga võrreldes aina kiirem ja võimalusterohkem, ühtlasi on see pingelisem ja koormavam. Oskus märgata enda tundeid, mõtteid ja enesetunnet aitab sellega paremini toime tulla, mõista nii ennast kui teisi. Nii on palju lihtsam olla hooliv iseenda ja teiste suhtes.
Inforohkus ja paljud laste igapäevased harjumused (nt nutiseadmetega) soodustavad tähelepanu automaatset hüplemist – sageli on lastel raskusi ka lühikest aega ühe tegevuse juures püsimisega. Vajalikke oskusi on võimalik arendada harjutustega, mis õpetavad tähelepanu sihipäraselt suunama ja elus ette tulevate pingetega paremini toime tulema. Seda nii täna – käesolevas hetkes – kui ka tulevases elus.

Psühhiaater Helena Lass: “Vaikuseminutite harjutused õpetavad lastele enesekohaseid oskuseid. Pean defitsiiti just nendes oskustes peamiseks põhjuseks, miks ei saavutata tugevat vaimset vormi ning mille asemel tekivad hoopis probleemid – motiveerimatus, tühjusetunne, vastutustunde puudumine ja tähelepanu püsimatus. Vaikuseminutite harjutused varustavad lapsi oskustega, mis võimaldavad neil muuhulgas teha intelligentset ja kvaliteetset, “peaga” tööd.” 

Tänaseks on Vaikuseminutite harjutuste väljaõpe toimunud rohkem kui 30 haridusasutuses (lasteaedadest gümnaasiumiteni). 2016 a suvel saime Kodanikuühenduste Sihtkapitali ja Heateo SA Nupukate lahenduste inkubaatoris väljaarendada asutusepõhist lähenemist, et pakkuda kooli/lasteaia meeskonnale süsteemsemat tuge enesekohaste oskuste arendamiseks. Sügisel saime sama konkursi raames Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetust, et tugiprogrammi 2 koolis piloteerida.

Teeme tihedat koostööd ülikoolidega. Peagi saame Vaikuseminutite meetodit TÜ õpetajakoolituse videokeskkonnas tudengitele tutvustada. TÜ haridusuuenduskeskuses korraldasime väärtuskasvatuse koolitajatele Vaikuseminutite teemalise ümarlaua (vt slaide siit) ja oleme teinud kokkuleppeid osaleda nende ettevõtmistes ka edaspidi. Koostööplaane on seatud ka TÜ eetikakeskusega, et töötada koos välja väärtuskasvatust ja sotsiaal-emotsionaalset kompetentsust toetavad tunnikavad (nt klassijuhataja tundideks). Nii Tallinna ülikoolis kui Tartu ülikoolis  on kavandamisel üliõpilaste uurimistööd vaikuseminutite kasutamisest ja mõjust.

2015.a. juunis ühinesime liikumisega Kiusamisvaba Haridustee Eest, kus meie partneriteks on Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Noorteühing TORE, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Tervise Arengu Instituut. Liikumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Õiguskantsleri Kantselei, koostöös soovime luua turvalise kasvu- ja õpikeskkona kõigile lastele. 2016. a kevadest kuulume ka Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni.

0.00 / 10 000.00 €

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid