Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 753 485 €
Annetajatelt 3 379 036 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Ornitoloogiaühing: Eesti lindude heaks!

Eesti Ornitoloogiaühing: Eesti lindude heaks!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 113.00 €
125 annetust
15 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti on linnurikas paik: siin on kohatud 400 linnuliiki ning siin pesitseb kuni 20 miljonit paari linde, lisaks asume rahvusvaheliselt tähtsatel lindude rändeteedel. Lindudele sobilikke elupaiku metsas, põllul, rannikul ja märgaladel jääb aga inimtegevuse tõttu üha vähemaks. Eestis pesitsevatest linnuliikidest on 69% ebasoodsas seisundis.

Eesti Ornitoloogiaühingu eesmärk on tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Selleks osaleme loodus- ja keskkonnakaitse otsustusprotsessides, juhime otsustajate ja avalikkuse tähelepanu kitsaskohtadele, teeme koostööd nii kohalike kui välismaiste looduskaitse organisatsioonide ja asutustega, viime läbi linnukaitseprojekte ja kampaaniaid.

Kogume toetust linnukaitse tegevusteks: seaduseelnõude, arengukavade, keskkonnamõju hindamiste, kaitse-eeskirjade, kaitsekorralduskavade, erinevate määruste ja käskkirjade läbi töötamiseks ning looduskaitselise fookusega ettepanekute tegemiseks.

Lisaks sellele suhtlevad linnukaitse spetsialistid ametnikega, osalevad koosolekutel ja aruteludel, aitavad kommunikeerida linnukaitselisi teemasid, suhtlevad ajakirjanikega ja esinevad meedias.

  • Linnukaitsetegevuste eelarve on keskmiselt 5500 eurot kuus.

Annetuste kasutamise ja linnukaitse tegevustega saab kursis olla meie kodulehte www.eoy.ee, Facebooki lehte www.facebook.com/ornitoloogiayhing või uudiskirja (www.eoy.ee/uudiskiri) jälgides.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Halduskohus tunnistas kormoranimunade õlitamiseks antud load õigusvastaseks

08.12.2023

Täna alustasime päeva hea uudisega linnukaitse rindelt: halduskohus tunnistas kormoranimunade õlitamiseks antud load õigusvastaseks. Aitäh ka meie annetajatele, sest teie toetuse abiga saame lindude eest seista!

Tallinna Halduskohus rahuldas Eesti Ornitoloogiaühingu kaebuse ja tunnistas Keskkonnaameti kevadised korraldused kormoranimunade õlitamiseks õigusvastaseks.

Keskkonnaamet andis käesoleva aasta 31. märtsil load kormoranimunade õlitamiseks kaheteistkümnel laiul, millest kümme asuvad kaitsealade sihtkaitsevööndites. Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas aprillis halduskohtus kormoranimunade õlitamiseks antud load ning nüüd otsustas Tallinna Halduskohus, et Keskkonnaameti korraldused olid õigusvastased.

Kohus leidis, et kormoranide tekitatav tõsine kahju kalandusele on tõendamata. Ainuüksi see, et kormoran kergesti kättesaadavast kalast toitub, ei kinnita tõsise kahju tekitamist. Keskkonnaamet tugines lubasid andes 15 aastat vanale kormorani ohjamise tegevuskavale, mis omakorda põhines 25 aastat vanadel toitumisuuringutel. Kohus nentis, et kaasaegsete andmete poole pealt on vaidlusalused korraldused äärmiselt kasinalt põhjendatud.

"Õlitamise loa oleks Keskkonnaamet kalavarude kaitseks erandkorras võinud anda siis, kui oleks selgeks tehtud, et kormoran põhjustab rannakaluritele tõsist majanduslikku kahju. Seda ei ole aga välja selgitatud. Kohus ütles, et sellises olukorras on kormorani ohjamine õigusvastane," selgitas Eesti Ornitoloogiühingut kohtus esindanud linnukaitse spetsialist Liis Keerberg.

Halduskohus hindas õigusvastaseks ka õlitamise lubade andmise kaitsealade sihtkaitsevöönditesse. Sellistele aladele õlitamislubade andmiseks olid Keskkonnaameti põhjendused kohtu hinnangul puudulikud. Et laidudel pesitsevad lisaks kormoranidele ka teised, sh kaitsealused ja ohustatud liigid, pidanuks kaaluma ja hindama, millist mõju õlitamisega kaasnev häirimine võib neile teistele liikidele põhjustada. Kohtu hinnangul oli selle tegemata jätmine õigusvastane.

"See on oluline lahend, mis sisuliselt ütleb, et ka lindude suhtes kehtib süütuse presumptsioon – nagu inimest, ei tohi ka lindu süüdi mõista enne, kuni tema süü on tõendatud," märkis Keerberg.

Eesti Ornitoloogiaühing taotles aprillis kohtule esitatud kaebuses kormoranimunade õlitamise lubade tühistamist. Paraku ei andnud ei halduskohus ega ka ringkonnakohus asjas esialgset õiguskaitset ning õigusvastane õlitamine viidi 2023. aasta kevadel ellu. Et load realiseeriti, sai kohus tuvastada nende õigusvastasuse n-ö tagantjärele.

Keskkonnaametil on nüüd 30 päeva jooksul õigus halduskohtu otsus edasi kaevata.

Lisainfot kormorani kohta leiab lehelt www.eoy.ee/kormoranid.

Tagasi