Mida peaksid teadma algatusest Kiusamisvaba Kool?

30.01.2018


2012. aastal asutatud Kiusamisvaba Kooli eesmärgiks on muuta Eesti koolis kiusamisvabaks. 

1. Mis on KiVa? Mu lapse lasteaias räägitakse ka kiusamisest – kas see ongi see?

Iga kiusuennetusprogramm ei ole KiVa. Peale Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse on teisigi organisatsioone ja programme, mis kiusamise ennetamise eesmärgil tegutsevad ja on koondunud ühisesse Kiusamisvaba Haridustee Liikumisse. KiVa-nimeline programm on aga üks ja ainus – KiVa!

KiVa on töötatud välja Turu ülikooli teadlaste poolt ning selle kaubamärk pärineb soomekeelsest lühendist "Kiusamiseen Vastaan". KiVa on teadus- ja tõenduspõhine – see tähendab, et programmi loomisel on aluseks olnud see, mida teadus kiusamise kohta on välja uurinud, ning et KiVa programmi toimimist just kiusamise vähendaja ning peatajana on nii Soomes kui mujal maailmas mõõdetud väga mitmete rangete kontrollkatsetega.

KiVa programmi lasteaiast ei leia – see on koolidele suunatud! Ka eristab KiVa programmi teistest kiusuennetuslikest algatustest see, et programm on kooliterviklik – liituda saab vaid kogu kool korraga, kuna nii on kiusuennetusel ka pikaajaline ja märkimisväärne mõju! Peale ennetusmooduli on programmil aga ka selgepiiriline sekkumismoodul, mis annab kooliperele ühised arusaamad ja põhimõtted, kuidas juhtumeid lahendatakse.

2. Kas KiVa aitab ka õpilane-õpetaja kiusamisjuhtumite korral?

KiVa programm aitab kujundada kogu kooliperes arusaamist, mis on kiusamine, milline käitumine on lubatud ja milline mitte.  Teisisõnu avaldab programm mõju üldisele empaatiavõimele ning sõbralike ja hoolivate suhete loomisele. Seega kaudselt aitab KiVa vähendada kiusamist ka teiste koolipere liikmete vahel, kuigi eraldi me seda vähemalt Eestis ei mõõda. Küll aga on võimalik sekkumismetoodikate abiga lahendada ka selliseid juhtumeid, kus üks osapool on õpetaja, teine õpilane.

3. Kas SA Kiusamisvaba Kool käib koolides õpetajatele, õpilastele ja/või lapsevanematele ka kiusamise teemal loenguid pidamas?

Kiusamise tulemuslik ennetamine ja vähendamine nõuab järjepidevat ja süsteemset tegutsemist, on ühekordsetest loengutest sealjuures üsna vähe kasu. Seetõttu me üldiselt koolides loenguid pidamas ei käi – ei õpetajatele ega õpilastele. Erandiks on koolid, kes juba on KiVa programmiga liitunud või kes tõsiselt seda plaanivad – siis saame meiegi tunda kindlust, et loeng ei jää kiusamise vastases võitluses üksikuks võiduks.

4. Kas kiusamise ennetamine ja vähendamine on päriselt võimalik? Tihti öeldakse, et seda on ju alati olnud ning see tundub osa lapsepõlvest – igaüks on seda mingil moel kogenud!

Jah, uuringud näitavad, et kiusamise ennetamine ning vähendamine on võimalik, ning ei, tänapäevase teadusliku teadmise kohaselt ei ole kiusamine normaalne lapsepõlve juurde kuuluv osa, kuigi kahjuks liiga paljud meist on kiusamist kogenud või kogevad praegugi.

Kiusamist on nüüdseks päris palju uuritud ning maailmas on kasutusel ka mitmeid erinevaid viise kiusamise vähendamiseks või ennetamiseks. Maailmas kättesaadavate programmide või algatuste mõju ei ole aga ühtlane, mistõttu tuleb valikutes olla hoolikas. KiVa programm on aga erinevate rangete kontrollkatsete põhjal näidanud nii Soomes kui mujal maailmas, aga ka uuringute kaudu Eestis, et kiusamise vähendamine ja juhtumite peatamine on võimalik. Eestis 5 aastat KiVa programmi rakendanud koolides oli ohvrite osakaal möödunud kevadeks langenud 21,5 protsendilt 15,7 protsendini.

5. Kuidas mina lapsevanemana saan kaasa aidata sellele, et kool programmiga liituks?

Programmiga liitumiseks peab soovi avaldama kool, kuid Sina lapsevanemana saad kindlasti oma koolis teha teavitustööd, et selline programm olemas on, ning veenda nii teisi lapsevanemaid kui ka kooli juhtkonda, et programmi rakendamine aitaks koolikeskkonda kõigi jaoks paremaks ja turvalisemaks muuta.

Soovitame näiteks tõstatada teema kas oma lapse klassi koosolekul, kooli üldkoosolekul või hoolekogu kohtumisel, et leida ideele toetust ka teiste lapsevanemate seas. Oleme kogenud, et tihtipeale saavad koolid liitumiseks innustust just lapsevanematest, kes on pidanud kiusuennetuslikku tööd oluliseks.

6. Mu lapse koolis on KiVa, aga seal ikka kiusatakse! Milles asi?!

Kiusamist koolidest täiesti ära kaotada ei ole võimalik ehk et olukord, kus koolis mitte kunagi mitte kellegi vahel kiusamist ei esine, on kahjuks võimatu. Siiski saame töötada selle nimel, et kiusamist esineks koolides aina vähem ning et selliste juhtumite korral leiaksid need ka lahenduse – et kool teaks, kuidas kiusamise korral on õige toimida. Seega, kui Sinu lapse kool rakendab KiVa programmi, kuid seal koolis esineb siiski kiusamist, siis see ei tähenda seda, et programm ei töötaks. Tuletame meelde, et näiteks Soomes, kus programmi rakendatakse juba 9 aastat, on ohvrite osakaal langenud umbes 12%-ni, mitte päris nullini. Kui Sinu lapse kooli iga-aastased KiVa õpilasküsitluse tulemused näitavad oluliste näitajate (kiusamist kogenud laste protsent, teisi kiusanud laste protsent) puhul langustendentsi, siis see tähendab, et programmil on arvestatav mõju.

7. Kui kool on otsustanud KiVa-ga liituda, siis mida selleks tegema peaks?

Kui kool on otsustanud järjepidevale ja süstemaatilisele kiusuennetustegevusele pühenduda, tuleks kooli esindajal KiVa-ga liitumiseks täita sooviavaldus SA Kiusamisvaba Kool kodulehel  www.kiusamisvaba.ee/liitu. Seejärel võetakse kooliga ühendust, et edasist täpsustada.

 

Tagasi