MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

26 annetust 262.04 / 30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

262.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Ülevaade LoovHA hiljutistest tegemistest.

05.12.2017

Tänases blogis anname väikese tagasiside meie 01.12-ndal toimunud seminarile “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”. Samuti sellest, kuidas jätkub koostöö 2017 suvel MTÜ LoovHA poolt läbiviidud hariduseksperimendis osalenud noortega ning sellest, kuidas ühe meie LoovHA liikmetest, kirjanik Kerttu Soansi juhendamisel, läks noortel Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks pühendatud esseede konkursil (jagame esseede lugemiseks linki). Lugege altpoolt lähemalt, saate teada!

01.12-ndal toimus loovharidus Eesti moodi XI, seminar "Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda".

Ettekannete osas võtsid sõna ja kandsid ette suurepäraseid ettekandeid kogukonna ja koostöö teemadel:

Tiiu Kuurme – ettekanne “kaasolemisrõõm” rääkis muuhulgas elutervet inimest hoidva kogukonna tunnusjoontest ja eeldustest. Ettekannet on võimalik peagi lugeda meie koduleheküljelt.

Viimsi haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus ja Viimsi Kooli abiturient ning Villevere 2017 hariduseksperimnedis “Ideaalne kool” osalenud noor Christin Liis Krass – Viimsi valla ja kooli suurepärasest koostööst

Aivar Haller analüüsis oma ettekandes, mis on seni takistanud kooli hoolekogudel muutumast sisuliseks juhtorganiks ja kuidas seda viga parandada.

Hermann Kalmus, Pilistvere koguduse vaimulik jagas oma vaateid ja mõtteid kogukonna koostööst; noorsootööst, mida on aastaid teinud – täiskasvanute eeskujust, kooli rollist ning vastutusest. Sellest, mis mõtestab Pilistvere kogukonna koostööd.

Veiko Viigipuu, Villevere kogukonna aktivist, tutvustas Villevere kogukonna tänast olukorda/tegemisi, Laupa põhikooli hoolekogu tööd ning tuleviku nägemusi kogukondade elust maal.

Loovalt Tulevikku kooli asutaja Kristi Laanemäe tutvustas kooli ainulaadsust ja LoovHA liige, TLÜ dotsent Eda Heinla rääkis uuest rollist kooli ja kogukonna koostöös – kooli vanaema ja vanaisa.

Päeva teises pooles töötasime Kerttu Soansi (LoovHA liige, ajutreeneri ja kirjanik), juhendatud grupitöös koostöö mudeli kallal - otsime ja leidsime, mis võiks olla see, mis viib kooli ja kogukonna ühiste eesmärkideni, parima koostööni. Grupitöödes osalesid Villevere 2017 hariduseksperimendis “Ideaalne kool” osalenud noored.

Valmimas on kokkuvõte koostöö mudelitest, mis sündisid. Varsti jagame neid teiega!

Ülevaade koostööst hariduseksperimendis osalenud noortega.

2017 suvel viis LoovHA läbi hariduseksperimendi, mille kohta saate lugeda meie koduleheküljelt:  http://loovharidus.ee/projektid-ja-tegevused-2017/

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks pühendatud esseede konkursil osalesid kirjanik Kerttu Soansi juhendamisel LoovHA poolt 2017 aasta suvel Villeveres läbiviidud harduseksperimendis "Ideaalne kool" osalenud kolm noort: Tiina Theresa Gross, Christin Liis Krass ja Taavet Borovkov. Esseed pälvisid suurt tähelepanu ja neid tunnustati eripreemiaga hariduse väärtustamise eest. Eripreemia said Tiina Theresa Gross ja Christin Liis Krass. Taavet Borovkov vanuse tõttu kahjuks ei kvalifitseerunud, kuid on samuti igati eripreemia vääriline! Esseed on lugemisks üleval LoovHA kodulehel: http://loovharidus.ee/


Eksperimendis osalenud noortega kohtume jätkuvalt:
•    Kuulame noori, et olla kursis nende vajaduste ja ettepanekutega. Soovime hoida noorte huvi hariduse vallas tegutseda,  et aidata kaasa uutele haridus valdkonna inimeste juurdekasvule.
•    Oleme valmistunud koolide külastusteks, et teha toimunud hariduseksperimendist esitlusi ning kutsuda üles huvilisi meie armsa ja entiusastliku noorte grupiga liituma. Peagi toimub esitlus Vanalinna Hariduskollegiumis.
•    02.03.2018 toimub koostöös noortega seminar ideaalse koolitunni läbiviimise ja loovuse teemadel.
•    Valmistume koos Villevere suvi 2018 hariduseksperimendiks.

Teeme koostööd kujundava hindamise töögrupiga. Koostamisel on praktiline käsiraamat kujundavat hindamist praktiseerivate koolide näidetest.

2018 aasta projektid ja tegemised on sõnastamisel ja lähiajal paneme need teile kõigile tutvumiseks üles annetuskeskkonna projekti kirjeldusse ning meie kodulehekülljele!

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!

Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee. Rubriigis "Meedias" võimalus LoovHA meediakajastusi lugeda.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi